FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelHållbart bevarandeklimat i museer och arkiv
Dnr353-3150-2010
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareGabriella Ericson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 248 300Särskilt villkor: Ettårigt projekt.
Kortfattat syfte
Revidera och komplettera svenska rekommendationer för bevarande inomhusklimat i museer och arkiv.
Sammanfattning
Projektet avser att revidera och komplettera de riktlinjer för bra bevarandeklimat som 1999 publicerades av Riksantikvarieämbetet i handboken i förebyggande konservering ”Tidens tand”. Med bevarandeklimat avses temperatur, relativ luftfuktighet (RF), ljusbelastning, kontroll av mätbara luftföroreningar samt kontroll av vibrationer. Detta projekt fokuserar särskilt på de termiska parametrarna, temperatur och RF. Det bevarandeklimat som avses gäller för utställningar såväl som för för magasin och arkiv. Det pågår en internationell diskussion där tidigare stränga krav på temperatur och relativ luftfuktighet har ifrågasatts med hänsyn till dessas vetenskapliga grund, såväl som till dagens krav på energieffektivisering och ansvarsfullt bruk av resurser. Denna FoU-ansökan avser en förstudie där ett uppdaterat kunskapsunderlag insamlas och sammanställs för de termiska parametrarna temperatur och RF samt förändringstakten för dessa.