FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2011 
TitelNya ljuskällor i museimiljö
Dnr353-3159-2010
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareGabriella Ericson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2011 175 200Särskilt villkor: Ettårigt projekt.
Kortfattat syfte
Att göra en kunskapsöversikt inom området nya ljusapplikationer i museimiljö med hänsyn till bevarande såväl som betraktare.
Sammanfattning
Det pågående teknikskiftet inom belysningstekniken har börjat göra sig gällande i utställningssammanhang. Denna FoU-ansökan avser en förstudie där ett uppdaterat kunskapsunderlag inom området insamlas. I förstudien kommer fokus att läggas på ökad förståelse av delarna av ljusspektrats påverkan på material för att utifrån en fördjupad kunskap kunna bedöma nanometersammansättningen i det emitterade ljuset från framtidens ljuskällor. Utöver bevarandeaspekten beaktas ljussättningens förutsättningar för förmedling och gestaltning av kulturarvet. Utifrån studiens resultat utvärderas nya ljuskällors lämplighet för att användas i museimiljö. Projektet kommer att genomföras som en litteraturstudie och inbegriper även problemformulering och beskrivning av etapp 2.