FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelTorp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle
Dnr3.2.2-3094-2013
MedelsförvaltareKarlstads universitet
InstitutionMiljö- och livsvetenskaper
ProjektledareEva Svensson
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaKulturarvets existentiella värde
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 68 000
2015 74 520
2016 74 250
Kortfattat syfte
Historiska förhållanden, värderingar och samhällelig betydelse hos sentida bebyggelselämningar behandlas på mångvetenskapliga workshops. Dessa genomförs i dialog med lokala intressenter samt kulturarvs- och arkivmyndigheter i Sverige och Norge.
Sammanfattning
Syftet med föreliggande nätverk är att öka kunskapen om historiska förhållanden, aktuella värderingar och samhällelig betydelse hos sentida bebyggelselämningar i landskapet, såsom torp och backstugor, samt om de obesuttna inbyggarnas livshistorier. Med aktuella värderingar och samhällelig betydelse menas bebyggelselämningarna såsom tillgångar för byggande av lokal hållbar utveckling, och deras betydelse som kulturarv. Nätverksforskningen kommer att bedrivas i dialog med intressenter från lokala och regionala sammanhang, samt kulturarvs- och arkivmyndigheter i Sverige och Norge. En jämförelse mellan svenska och norska förhållanden kommer att göras.
Summary
The main objectives of this network are to increase knowledge about past histories, present values and societal societal importance of a group of common and ordinary heritage sites, the remains of crofts in the landscape, and the life stories of their crofters. With present values and societal importance we mean the role of deserted crofts as assets for building local / regional sustainable development, and their importance as heritage. The network research will be carried out in close dialogue with stakeholders in local and regional communities, and heritage management and archives authorities in Sweden and Norway. A comparision between Swedish and Norwegian conditions will be made.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelArtikel: Empowering marginal lifescapes: the heritage of crofters in between the past and the present
Ingår iInternational Journal of Heritage Studies
FörfattareEva Svensson, Hilde Rigmor Amundsen, Ingunn Holm, Hans Hulling, Annie Johansson, Jan Löfgren, Pia Nilsson, Stefan Nilsson, Susanne Pettersson & Vigdis Stensby
Utgivningsår2017
IDISSN: 1352-7258 (Print) 1470-3610 (Online)
Länkhttp://dx.doi.org/10.1080/13527258.2017.1362579
BeskrivningArtikeln är en del av nätverksprojektet Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälle som genomfördes vid Karlstads universitet 2014-2016 inom tema Kulturarvets betydelse. Nätverksprojektet och artikeln finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.