FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
TitelSeminarium om energieffektivisering i kulturhistorisk bebyggelse
Dnr3.2.2-3151-2013
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareTor Broström
Programperiod2012-2016
FoU temaStyrmedel
UndertemaUtveckling av regelverken
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2014 135 000
Kortfattat syfte
Seminariets syfte är att presentera kunskapsläget samt diskutera behov av forskning vad gäller projektets tema med avseende på utveckling av olika typer av styrmedel. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en del i ett pågående nätverksarbete.
Sammanfattning
Klimat- och miljöpåverkan liksom politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det befintliga byggnadsbeståndet, även kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genom att förebygga klimat- och miljöpåverkan med underhållsåtgärder, med tillämpad forskning och genom ett varsamt förhållningssätt kan energianvändningen och miljöpåverkan minskas i dessa byggnader utan att förstöra dess kulturhistoriska värden, visar internationell och nationell forskning och projekt. Seminariet fokuserar på det aktuella forskningsläget, vad som är gjort och vad som är under utveckling. Genom syntesdiskussioner vill projektet utvärdera hur avnämare ser på behovet av fortsatt forskning.
Summary
Climate change and environmental impact, as political goals, laws and directives on energy efficiency, effects existing buildings - also built heritage. International and national research indicate that it is possible to reduce CO2 emissions and help mitigating climate change without destroying cultural significance of the buildings through balancing energy saving and preservation of built heritage. This project focus on current projects and research- what is done and what is under development - to evaluate the requirements from stakeholders on continued research and discuss the practical application of science.