FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelIndustrisamhällets landskap – ekonomi, miljö och hållbarhet (konferens)
Dnr3.2.2-3388-2014
MedelsförvaltareRegionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Institutionatt/Barbro Mellander
ProjektledareJan af Geijerstam
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 120 000Villkor: enligt komplettering till ansökan
Kortfattat syfte
Konferensen kommer att behandla intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen när det gäller industrisamhälles kulturarv. Genom att kritiskt granska såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik och skapa en arena för möten är syftet att hitta vägar till konstruktiva lösningar. Kan vi arbeta på nya sätt för att ta del av varandras kunskap och perspektiv?
Sammanfattning
Vårt landskap är präglat av människan. Natur och kultur hänger nära samman och Sverige har skrivit under internationella överenskommelser om att natur- och kulturlandskap ska ses som en helhet – en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar för alla. Industrisamhällets kulturarv är en omistlig del av människors livsmiljö och historia. Samtidigt är föroreningar och andra spår som industrier lämnat efter sig hot mot växter, djur och människor. Målet för konferensen ”Industrisamhällets kulturlandskap – ekonomi, miljö och hållbarhet” på Regionmuseet i Skåne är att skapa möjligheter för ökad kunskap och bättre förståelsen i de fall konflikter mellan kulturvård och naturmiljöintressen uppstår.
Summary
Our landscapes carry the imprints of human activities. Nature and culture are closely interconnected. Thus Sweden has ratified several international agreements on the importance of regarding natural and cultural landscapes as a unity – a common good and a responsibility for all. Industrial heritage is an indispensable part of human life and history. At the same time pollution and other traces of industries are threats to plants, animals and human life. The aim of the conference “The cultural landscapes of industry – economy, environment, sustainability” is to contribute to mutual knowledge and understanding between industrial heritage preservation and environment protection.