FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelSeminarium; the role of food and gastronomy for a sustainable landscape heritage
Dnr3.2.2-3430-2014
MedelsförvaltareSveriges lantbruksuniversitet
ProjektledareIngrid Sarlöv Herlin
Programperiod2012-2016
FoU temaKulturarvets betydelse
UndertemaLandskap och hållbara städer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 118 200
Kortfattat syfte
The aim is to arrange a final seminar for the RAÄ financed project “The role of food and gastronomy for a sustainable landscape heritage (2012-2014), in Stockholm, March 2015. This is in line with the original project’s proposal to organize a Swedish/International seminar to explore ways for synergies between government agencies, educational institutions, heritage organizations and practitioners.
Sammanfattning
Enligt den Europeiska Landskapskonventionen kan en hållbar utveckling av materiellt och immateriellt kultur- och naturarv i ett levande regionalt landskap ske genom att landskapets tillgångar brukas på ett kompetent sätt av såväl besökare som lokalt boende i ett område. Detta seminarium vill förmedla hur samverkan mellan gastronomi och landskap kan bidra till att kulturarvet bevaras genom brukande, på ett sätt som samtidigt bevarar biologisk mångfald och landskapets kulturella/estetiska värden, samtidigt som det producerar livsmedel som är anpassade till smak och livskvalitet för dem som aktivt värdesätter, vårdar och nyttjar landskapet (t.ex. för produktion och/eller rekreation).
Summary
According to the European Landscape Convention, a sustainable development of tangible and intangible heritage in a vibrant regional landscape can be achieved through management of landscape assets by both visitors and local residents. This seminar wants to convey how collaboration between gastronomy ,heritage and landscape can help to manage cultural heritage by use, taking into account both biodiversity and the landscape's cultural / aesthetic values, while producing foods that are adapted to the taste and quality of life for those who actively value, cultivate and utilize the landscape (eg, for production and / or recreation).