FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
TitelTillgänglighet till kulturarvet -funktionshindersaspekten
Dnr3.2.2-3420-2014
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionFörvaltningsavdelningen
ProjektledareLaila Kitzler Åhfeldt
Programperiod2012-2016
FoU temaSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället
UndertemaKulturarv i samverkan med andra samhällsaktörer
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2015 167 050
Kortfattat syfte
Seminariet syftar till att genom goda exempel åskådliggöra funktionshindersaspekten i kulturmiljöarbetet. Syftet är också att knyta funktionshindersorganisationerna och forskningen närmare kulturmiljöområdet. Därmed läggs också grunden för ett fortsatt nätverksarbete i syfte att underlätta dialogen mellan funktionshindersorganisationerna, forskningen och kulturmiljöområdets aktörer.
Sammanfattning
Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kulturarvet ska förbättras. Detta seminarium avser att åskådliggöra funktionshindersaspekten i kulturmiljöarbetet genom exempel och diskutera vad som är goda exempel ur ett funktionshindersperspektiv. Det finns också ett stort behov av att knyta funktionshindersrörelsens perspektiv och erfarenheter närmare aktörer på kulturmiljöområdet samt funktionshindersforskningen. Det är den huvudsakliga anledningen till seminariet. Seminariet riktar sig till funktionshindersorganisationerna, tillgänglighetskonsulter, kulturmiljöns aktörer samt aktörer inom funktionshindersforskningen.
Summary
The possibility for persons with disabilities to access the cultural heritage shall improve. This seminar aims to illustrate the disability aspect in the cultural heritage field using examples and further discuss what characterizes a good example from the disability perspective. There is also a great need to bring the perspectives and experiences of the disability organizations closer to the persons involved in the cultural heritage field and the disability research field. That is the main reason of arranging the seminar. The seminar adresses the disability organizations, accessability consultants, persons in the cultural heritage field and the disability research field.