FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelUtbildning och expertnätverk om hälsorisker vid samlingsarbete
Dnr3.2.2-3034-2015
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturvårdsavdelningen
ProjektledareKaj Thuresson
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaRiskanalys och katastrofberedskap
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 147 000
Kortfattat syfte
Syftet är att med stöd av ett tidigare etablerat expertnätverk utveckla ett utbildningsmaterial riktat till chefer med arbetsmiljöansvar vid museer om riskhantering vid arbete med kulturhistoriskt värdefulla samlingar. I projektet ska även ett museums arbete med att förbättra arbetsmiljön följas i en fallstudie i syfte att dokumentera processen.
Sammanfattning
I museisamlingar förekommer föremål och ämnen som kan utgöra risker i arbetsmiljön. Föremålen kan, trots ohälsosamt innehåll, utgöra viktigt historiskt källmaterial. Vid många museer är medvetenheten om arbetsmiljöriskerna i samlingsarbetet bristfällig. I ett tidigare FoU-projekt etablerades ett expertnätverk kring dessa frågor. Nätverket har identifierat chefer med arbetsmiljöansvar som en prioriterad målgrupp. I det sökta projektet utvecklas ett utbildningsmaterial riktat till chefer. Dessutom ger nätverket expertstöd i RAÄ:s arbete med att ge ut rådgivningsblad (Vårda väl) samt ger stöd i en fallstudie där ett museums arbete med att förbättra arbetsmiljön följs och dokumenteras.
Summary
Museum collections may include hazardous objects. The objects may be harmful, but within the context of the collection valuable as reference-, exhibition, or teaching materials. In many museums the awareness and knowledge about the health issues related to collection work is insufficient. In a previous project, a network of experts was established. The network identified managers as a prioritized target group. In the proposed project, an educational package aimed at managers will be developed. The network will also give expert support to RAÄ:s planned work in publishing advice sheets and in a case study where a museums process to improve the work environment is documented.