FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelNormkritisk kulturmiljöpraxis, exemplet Statens fastighetsverk
Dnr3.2.2-2990-2015
MedelsförvaltareUppsala Universitet
InstitutionInstitutionen för ABM (Arkivvetenskap, Bibliotek- och informationsvetenskap samt Musei- och kulturar
ProjektledarePaul Agnidakis
Programperiod2012-2016
FoU temaFörutsättningar för kulturarvsarbetet
UndertemaKulturarv för framtiden
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 399 622Villkor: anslaget avser fallstudie - ej förstudie eller finansiering av forskningsansökan
Kortfattat syfte
Att granska under vilka förutsättningar berättelser om statens historia kopplade till rummet skapas, och att utifrån ett normkritiskt perspektiv utveckla metoder för att skapa alternativa, varierade och mer inkluderande historieskrivningar. Att genom detta ge SFV och i förlängningen andra aktörer inom fältet, redskap att skapa nya och mer nyanserade berättelser om de platser de förvaltar.
Sammanfattning
Statens fastighetsverk (SFV) har i uppdrag att bevara och utveckla ett stort antal statligt ägda fastigheter och miljöer som ska spegla svenska statens historia. Traditionellt har vissa perspektiv, platser och levnadsöden lyfts fram, medan andra har uteslutits. Den här förstudien fokuserar på att problematisera detta. Genom analys av några av SFV:s platser uppmärksammar vi hur berättelser om statens historia skapas. Den syftar även till att utifrån ett normkritiskt perspektiv och en integrerad kultur- och landskapsanalys utveckla metoder för att skapa alternativa, varierade och mer inkluderande historieskrivningar kring kulturmiljöer.
Summary
The National Property Board of Sweden is responsible for maintaining and developing a number of state-owned properties that should reflect the history of the State. Traditionally, this history has included certain perspectives, places and lives while others have been excluded. This preliminary study problematises this. By analysing a selection of sites of the Board, this study highlights how narratives of the history of the State are produced. Building on a standard critical approach and an integrated culture- and landscape analysis, it also aims at developing methods for generating alterative, diverse and inclusive histories of places of heritage.