FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
TitelByggnadsarkeologins betydelse - människor, byggnader, sammanhang
Dnr3.2.2-3046-2015
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen - campus Gotland
ProjektledareGunhild Eriksdotter
Programperiod2012-2016
FoU temaTillståndet för kulturarvet
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarvet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2016 418 986
Kortfattat syfte
Vi ser byggnadsarkeologin som en del av ett större historiskt kunskapsfält som behövs för att skapa en helhet och mening kring kulturmiljön i ett långtidsperspektiv. Syftet är därför att producera en skrift som inspirerar kulturarvsarbetet vid myndigheter och olika kulturarvsinstitutioner till vidare kunskapsuppbyggnad och förnyelse i frågor som rör byggnadsarkeologiska perspektiv och praktik.
Sammanfattning
De senaste årens byggnadsarkeologiska forskning har blivit mer dynamisk och angelägen. Kunskapen om byggnadsarkeologi som inriktning och drivkraft är emellertid begränsad inom myndigheter och stora delar av kulturarvssektorn. Det finns därför ett stort behov av att stärka det byggnadsarkeologiska fältet. Projektet syftar därför att framställa en skrift som på ett pedagogiskt och tilltalande sätt förmedlar en uppdaterad syn på byggnadsarkeologi utifrån frågeställningar och problem som är angelägna att lyfta fram i ett kulturarvsperspektiv. Vårt mål är att det byggda kulturarvet ska betraktas som en naturlig och tydligt integrerad del i analysen av vårt historiskt förflutna.
Summary
Building archaeological research has, in recent years, become more dynamic and pertinent. The knowledge of building archeology as direction and driving force is, however, very limited within authorities and large parts of the cultural heritage sector. There is, hence, a great need to strengthen the building archaeological field. The main objective of this project is to produce a publication which in a pedagogic and appealing way, conveys an updated version of building archeology on the basis of issues that are relevant to highlight in a heritage perspective. Our overall goal is that the built heritage should be regarded as a fully integrated element of the analysis of our historical past.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelMänniskor, byggnader, betydelser. Idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi
FörfattareGunhild Eriksdotter och Mats Anglert
Utgivningsår2018
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-829-9 (PDF) ISBN: 978-91-7209-830-5 (PoD)
Länkhttp://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/12235
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Byggnadsarkeologins betydelse – människor, byggnader, sammanhang som genomfördes vid Uppsala universitet/Campus Gotland 2016 inom tema Tillståndet för kulturarvet. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.