FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelArenor för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetet
Dnr3.2.2-5131-2016
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionKulturvård
ProjektledareKrister Olsson
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaKulturarv i det civila samhället
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 533 078
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att identifiera och kritiskt analysera olika former för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetets beslutsprocesser och implementering. I detta ingår att undersöka och jämföra olika arenor där medborgarnas erfarenheter, kunskaper och värderingar kommer till uttryck samt hur dessa uttryck tas till vara och nyttiggörs i kulturmiljöarbetet.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingen innebär nya relationer mellan medborgare, civilsamhälle, företag och offentliga aktörer. Människors engagemang flyttas allt mer från ideella organisationer till tillfälliga mobiliseringar och nätverk. Idag finns en mängd formella och informella arenor där medborgarnas erfarenheter, intressen och värderingar kommer till uttryck. Projektet studerar dessa arenor och hur de bidrar till kulturmiljöarbetet. Teorier om deltagandeprocesser, kunskapsroduktion och ansvarstagande för gemensamma platser vägleder tre fallstudier: Nobelcenter, Stockholm; Rådhustorget, Umeå; Västlänken, Göteborg. Resultat redovisas i en rapport till svensk praktik och i en vetenskaplig artikel.
Summary
Societal development has resulted in changing relations between citizens, civil society, businesses and public actors. People are gradually moving from civic engagement to temporary mobilisation and networks. Today there are a number of formal and informal arenas on which citizens can express their experiences, interests and values. The aim is to investigate these arenas and how they contribute to heritage management. Theories about participation processes, knowledge production and division of responsibilities for public space will guide three case studies: Nobel Centre, Stockholm; Town house square, Umeå; West link, Gothenburg. Results will be presented in a report and a scientific article.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelI sökandet efter delaktighet. Praktik, aktörer och kulturmiljöarbete
FörfattareMalin Weijmer
Utgivningsår2019
Utgivare/förlagGöteborgs universitet
IDISBN: 978-91-7346-979-1 (tryckt), 978-91-7346-980-7 (pdf)
Länkhttp://hdl.handle.net/2077/58316
BeskrivningDelar av avhandlingsarbetet har ingått i projektet Arenor för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetet som genomfördes vid Göteborgs universitet 2017 inom tema Samverkan och dialog. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.