FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
TitelKompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel
Dnr3.2.2-3338-2017
MedelsförvaltareKulturlandskapet
InstitutionKulturlandskapet
ProjektledareMagnus Rönn
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaStyrmedel för kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2018 660 000
2019 760 000
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka, analysera och diskutera kompensation i planeringsprocesser med utgångspunkt från samtida detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården. Det övergripande målet är att utveckla kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden med hänsyn till nationella krav, styrmedel, konkurrerande intressen och lokala policydokument.
Sammanfattning
I centrum för ansökan finns tre teman: 1) ett lokalt tema om kulturmiljö, kompensation och styrmedel i detaljplaner, 2) ett nationellt tema om kulturbegrepp och kulturella ekosystemtjänster, 3) ett europiskt tema som sätter in kulturmiljökompensation i ett internationellt perspektiv. Metodik: • Fallstudier av detaljplaner i områden med riksintresse för kulturmiljövården • Begreppsanalys: En samtids- och idéhistorisk analys • Internationell workshop med inbjudna forskare Den praktiska nyttan ligger i utvecklingen av kunskap om hur nyckelaktörer arbetar med kulturmiljövärden. Fokuseringen på detaljplaner synliggör styrmedlen och dess förmåga att ta tillvara kulturmiljövärden.
Summary
At the centre are three themes: 1) A local theme on cultural environment, compensation and steering tools, 2) A national theme of cultural concepts and cultural ecosystem services, 3) A European theme that sets heritage and compensation in a international perspective. Methodology: • Case studies in Gothenburg of detalied plans • Concept analysis: A contemporary and historical review of key concepts • International workshop with invited researcher The practical benefit lies in the development of knowledge about how key players work with cultural values in planning processes. Focus on detailed planning demonstrates the steering methods and its ability to utilize cultural values.