FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
TitelRörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltning
Dnr3.2.2-5173-2016
MedelsförvaltareKungliga Tekniska Högskolan
InstitutionAvdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
ProjektledareSverker Sörlin
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaRedskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2017 638 214Ändrat beslutsbelopp enligt ny arbets- och bemanningsplan lämnad den 25 januari 2017.
20181 251 258
20191 286 658
2020 615 624
Kortfattat syfte
Projektet har två syften. Det ena är att utveckla och underbygga den teoretiska grunden för det vi kallar rörelsearvet. Detta görs genom historisk-etnografisk forskning i landskap där sådana lämningar förekommer. Det andra syftet är att genom denna artikulering av rörelsearvet också i praktiken förändra hur detta arv presenteras och vårdas.
Sammanfattning
Landskap som uppfattas som vildmark eller natur är i själva verket ofta präglade av kultur. De rymmer omfattande spår och lämningar från olika rörelser. Dessa utgör vad som bör betraktas som ett kulturarv: rörelsearvet. Rörelsens landskap har formats historiskt genom vandring, jakt, arbete, friluftsliv, turism och idrott, och i nutid då efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser växer. Vi vill formulera en utvidgning av landskapets kulturarv genom en av dess mest definierande verksamheter, rörelsen till fots. Arvet är fysiskt i form av stigar, leder och påverkan på växtlighet, men det är också ett lokalt minneslandskap av stor betydelse för hur landskapet förstås.
Summary
Landscapes which appear as wilderness or nature are often rather shaped by culture. They contain comprehensive traces and remains from different kinds of movement. These traces represent a neglected cultural heritage, the movement heritage. Landscapes of movement have been shaped by hiking, hunting, outdoor life, tourism, sports, and training. The demand for places suitable for movement, training and events continue to grow. We will formulate an expansion of the landscape heritage through one of its most defining practices, movement by foot. This heritage is physical in form of paths, trails and effects on vegetation, but also a local memory landscape or life world with great significance.