FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelRestauering och bevarande av tidiga betongkonstruktioner
DnrRAÄ-2018-3243
MedelsförvaltareHantverkslaboratoriet
InstitutionGöteborgs universitet
ProjektledareBentz Högseth Harald
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 173 000
Kortfattat syfte
Syftet är att genomföra ett seminarium som samlar aktörer inom kulturarvsområdet för dialog, samarbete och identifiering av frågor kring materialet betong samt att bilda ett nätverk för att utveckla och bedriva praktiknära kunskapsuppbyggnad i framtiden.
Sammanfattning
Kulturmiljövården är i stort behov av kunskap kring materialet betong. I synnerhet den tidigt framställda oarmerade och armerade betongen, som användes från mitten av 1800–talet fram till ca 1930. I takt med att allt fler konstruktioner av betong blir aktuella för kulturmiljöinsatser, blottläggs branschens kunskapsbrister med risk för negativa konsekvenser på de kuhi värdena. Syftet med seminariet är att identifiera och formulera kunskapsbrister som de inbjudna aktörerna har eller kan förutse. De samlade erfarenheterna ska därefter ligga till grund för mer djupgående studier av frågeställningarna kring materialet, och dessutom bilda bas för kunskapsförmedling inom området.
Summary
The heritage sector is in need knowledge about the concrete material. In particular, the earliest forms of concrete construction, made in the mid-1800s to around 1930. Restorations of concrete structures are more and more common and the sector´s lack of knowledge exposes these valuable constructions to be damaged due to ignorance and bad methods. The purpose of the seminar is to identify and formulate knowledge shortages that the invited actors have or can predict. The combined experiences will then form the basis for more in-depth study of the issues surrounding the material, and also form a basis for knowledge communication in the field.