FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelHeritage Science Sverige
DnrRAÄ-2018-3241
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturvårdsavdelningen
ProjektledareMarei Hacke
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 344 000
Kortfattat syfte
Forskningsområdet heritage science förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning. Detta projekt främjar etablerandet av Heritage Science Sverige som ett nationell forskningsinfrastruktur.
Sammanfattning
Det långsiktiga bevarandet av kulturarvet och dess potential i samhällsutvecklingen är beroende av ny kunskap genom forskning och praktisk tillämpning där tillgång till avancerad teknik i kombination med humanistisk forskning är av kritisk betydelse. Hittills har Sverige ingen sammanhängande infrastruktur för heritage science, även om ett gemensamt nätverk etableras. I Europa pågår sedan flera år ett strategiskt arbete inom heritage science med att utveckla en forskningsinfrastruktur. Genom att etablera en nationell infrastruktur synliggörs forsknings- och utvecklingspotentialen inom kulturarvsområdet och underlättas ett ökat svenskt deltagande i europeiska och internationella sammanhang.
Summary
The preservation of cultural heritage and its potential in social development depend on knowledge gained through research and practical application, where access to advanced technology in combination with humanistic research can be critical. So far, Sweden has no coherent infrastructure for heritage science albeit a network is set up amongst stakeholders. The European Research Infrastructure for Heritage Science, E-RIHS, is in its preparation phase with Sweden participating as observer. Establishing a national infrastructure will highlight the research and development potential in heritage science and facilitate increased Swedish participation in European and international contexts.