FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelNya perspektiv på kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverk
DnrRAÄ-2018-3236
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareCharlotta Hanner Nordstrand
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaTeori, begrepp och nya praktiker
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 132 406
Kortfattat syfte
Belysa hur olika europeiska länders kulturmiljöaktörer betraktar kyrkvindars kulturlager som betydelsebärare. Detta sker genom att ett europeiskt nätverk skapas där dialoger kring kyrkvindarnas mångfacetterade värde står fokus för dialoger mellan sakkunniga inom olika discipliner.
Sammanfattning
Projektet avser att vidga perspektiven kring uppfattningarna om kyrkvindars kulturlager genom att spegla frågor i en europeisk kontext, i ett nätverk. Genom att belysa kyrkvindarnas olika kulturlager i en dialog med länder som har motsvarande lämningar förväntas idag osedda aspekter kring hållbarhet och värde att bli synliggjorda. Möjligheter i fältet mellan beforskning och utveckling kan lyftas. Två träffar; en i södra Sverige och en i Tyskland genomförs. Projektet förväntas utmynna i nya perspektiv på värderingsprocesser av kulturlager på vindar, och inkluderar miljöaspekter och sentida kulturlagers kunskapspotential. Dokumentation av detta projekt kommer att ske via en podcast.
Summary
This network project aims to broaden perspectives on the perceptions of hidden cultural layers in the spaces of medieval church attics. By highlighting the diversity of cultural layers in the attics (which can be murals, roof constructions, medieval tool marks, debris, dust and waste from the recent past, nests and bats), in dialogues between countries that have corresponding remains, aspects of sustainability and value are expected to be visible and problematized. Two meetings will be organized during 2019, including views for heritage management as well in research of environmental humanities. Documentation of this project out-come will be through an open source podcast (in English).