FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelUtveckling av en nationell infrastruktur för heritage science
DnrRAÄ-2019-2190
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionKulturvårdsavdelningen
ProjektledareMarei Hacke
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 374 000
2021 400 000
Kortfattat syfte
Heritage science är ett växande tvärvetenskapligt forskningsområde, där Sverige saknar en etablerad forskningsinfrastruktur. Detta projekt syftar till att stärka det nationella nätverket och ge ökade förutsättningar för etableringen av en nationell infrastruktur och anslutningen till europeiska utvecklingsinitiativ, bland annat genom anordnandet av en nationell konferens.
Sammanfattning
Heritage science är ett expanderande tvärvetenskapligt forskningsområde som förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning. Vikten av att ny teknik och naturvetenskapliga metoder implementeras i kulturarvsarbetet lyfts bland annat fram i Horizon 2020 och genom etableringen av en europeisk forskningsinfrastruktur, E-RIHS, European Research Infrastructure for Heritage Science. Projektet syftar till att främja samarbeten genom en nationell konferens, utvecklingen av ett nätverk och en infrastruktur för heritage science.
Summary
Heritage science is a growing interdisciplinary research domain that connects the humanities, science and technology to facilitate the preservation, interpretation, sustainable use and management of cultural heritage. The importance of implementing new technology and scientific methods in the cultural heritage field is highlighted internationally through Horizon 2020 and through the establishment of E-RIHS, the European Research Infrastructure for Heritage Science. This project aims to foster cooperations through a national conference, the development of a network and an infrastructure for heritage science.