FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelForskning och kunskapsuppbyggande i samlingsförvaltning
DnrRAÄ-2019-2157
MedelsförvaltareGöteborgs stad
InstitutionKulturförvaltningen
ProjektledareKlas Grinell
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsarbetets förutsättningar
UndertemaStyrmedel för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 883 000
Kortfattat syfte
Med utgångspunkt i en existerande struktur för samlingsförvaltning – Spectrum – undersöker projektet hur arbetssätt kan utvecklas som möjliggör och stödjer en dynamisk implementering av forskning och kunskapsuppbyggnad i museiverksamheter. Syftet är att utveckla Spectrum som verktyg för att möjliggöra för forskning och kunskapsuppbyggnad i framtida samlingsförvaltning.
Sammanfattning
Projektet ska undersöka hur forskning och kunskapsuppbyggnad kan bli mer integrerat i Göteborg stads samlingsförvaltning. De senaste åren har museernas roll som kunskapsinstitutioner fått förnyad aktualitet. Samlingarnas grundläggande betydelse för museiverksamheten har framhållits. Göteborgs stad, med Sveriges största kommunala museiorganisation, har beslutat att bygga nya museimagasin. Beslutet har krävt kartläggningar av samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad. Syftet med detta projekt är att utveckla verktyget Spectrum för att möjliggöra för forskning och kunskapsuppbyggnad i framtida samlingsförvaltning, såväl i Göteborg som i den bredare museisektorn.
Summary
The project will investigate how research and knowledge production can be more integrated into the collections management of the City of Gothenburg. In recent years the role of Museums as institutions of knowledge have gained renewed currency. The fundamental importance of collections in museum practice have concurrently been emphasized. Building on an existing structure for collections management – Spectrum – the project will analyze, explore and develop new ways of implementing research and knowledge production in museum operations. The purpose is to develop Spectrum as a dynamic tool for enabling research and knowledge building in future collections management.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelLagstadgad kunskap. Om svensk museipolitik och forskning
Ingår iNordisk museologi
FörfattareKlas Grinell och Anders Högberg
Utgivningsår2020
Länkhttps://journals.uio.no/museolog/article/view/8449/7413
BeskrivningArtikeln är ett resultat av projektet Forskning och kunskapsuppbyggande i samlingsförvaltning som genomförts vid Kulturförvaltningen, Göteborgs stad år 2020 inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar. Projektet har finansierats genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.