FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelTEKLA 2030: transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskap
DnrRAÄ-2019-2124
MedelsförvaltareKMV forum AB
InstitutionInstitution ej tillämplig
ProjektledareHans Antonsson
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 310 920
2021 350 000
Kortfattat syfte
Avser delfinansiering av ansökan skickad till Trafikverket (TrV), men där RAÄ har tre arbetspaket (AP) vars syfte är att analysera branschens aktörer och deras synsätt kring transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskap samt ta fram en standard kring effektprioritering och metodval. Presentation vid RAÄ har genomförts av KMV forum och TrV.
Sammanfattning
Vägar/järnvägar förändrar landskap och kulturmiljö kraftigt. Projektet vill svara på frågan: vilka effekter har transportinfrastruktur på kulturmiljö och landskap? Svar saknas då många aktörer hanterar frågan olika. Det leder till effektivitetsproblem (tillstånd, upphandling, genomförande, uppföljning) men också till rättsosäkerhet och minskad förutsägbarhet. Projektet vill tillskapa en standard. Lösningarna till ansökans fem identifierade problem medverkar till att uppfylla flera av TrV:s och RAÄ:s strategiska behov. Forskningen är tvärvetenskaplig (aktörer från akademi, myndighet, företag). Ansökan omfattar alla 3 hållbarhetsaspekter. Metodiken är text- och intervjustudier i 3 arbetspaket.
Summary
The responsibility for the cultural heritage has been delegated also to the STA whose roads/railways notably change the landscape. The project aims to answer: what effects does transport infrastructure have on the cultural heritage/landscape? There is not one answer as many actors handles the issue different. This leads to efficiency problems, ranging from permits, procurement and implementation. Solutions to the applications five identified problems of the meet several of STA's and SHB's strategic needs. The research team is multidisciplinary (academia, government, companies) and cover all 3 sustainability pillars. This application includes text and interview studies in 3 WP's