FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelKring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby by
DnrRAÄ-2019-2117
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionHistoriska institutionen
ProjektledareRosemarie Fiebranz
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaDigitalisering, informationsprocesser och iscensättning
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20201 200 000
20211 408 000
Kortfattat syfte
Tvåtusen års historia kring kulturmiljön/byggnadsminnet Ekeby by undersöks tvärvetenskapligt för skapande av mångfacetterade berättelser kring platsen och dess invånare, utifrån odlingslandskapet, byplanen, bevarad & försvunnen bebyggelse, namn och kartor, genom minnesinsamling och arkeologiska, arkivaliska, m fl källor. Berättelserna om Ekeby tillgängliggörs som text, kartor och 3D-visualisering.
Sammanfattning
Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Upplandsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Byggnadsminnet Ekeby by i Vänge undersöks arkeologiskt, historiskt, bebyggelsehistoriskt och namnhistoriskt, med platsens många tidslager som gemensamt nav. Därmed vill vi skapa förutsättningar för väl underbyggda berättelser om platsen, dess gårdar, torp, jordbruk och människor, från forntiden, via medeltiden och fram till nutid. Berättelserna kan användas till förmedling av historien om byns unikt bevarade 1800-talsgårdar samt om tidigare perioder kring Ekeby, på plats och på avstånd. Vi skapar en digital 3D-visualisering av 1700-talets Ekeby samt texter för skyltar, webb & tryck.
Summary
The project is a collaboration between Uppsala University, Upplandsmuseet and the Institute for Languages and Folklore. Research will focus on the cultural heritage site of Ekeby, combining archaeology and the history of society, buildings, and place-names, with the site's many time layers as a common hub. The aim is to create the conditions for well-founded narratives of the place, its farms, crofts, agriculture and indwellers from prehistory through the Middle Ages and to the present. The history of the hamlet's uniquely preserved 19th C setting, and earlier eras, will be mediated through a digital 3D visualization of Ekeby's 18th C appearance, information signs, web & prints.