FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelÅterdeponering av arkeologiska fynd, analys av fyndmaterial, fas 2
Dnr353-3408-2008
MedelsförvaltareBohusläns museum
ProjektledareThomas Bergstrand
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 122 000
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att analysera och utvärdera om och på vilka sätt återdeponering av arkeologiska fynd kan användas av kulturmiljövården för att bevara och magasinera fynd. Aktuellt projekt kompletterar resultat från perioden 2002-2005 (fas 1).
Sammanfattning
Aktuellt projekt har sedan starten år 2002 givit resultat som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt Projektet är tvärvetenskapligt och studerar nya metoder att bevara och förvara en viktig och växande del av vårt kulturarv, nämligen det som framkommer genom arkeologiska undersökningar under vatten. Samhällets resurser till att bevara och tillvarata dessa konserveringskrävande fyndmaterial är dock många gånger begränsade. Faktorer som snäva undersökningsbudgetar och fulla museimagasin kan i ett längre perspektiv utgör ett väsentligt hot mot denna typ av kulturarv och vetenskapligt primärmaterial. Testprover etablerades under år 2002 i Marstrands hamn och håller nu på att tas upp och analyseras i ett förutbestämt tidsintervall. Den första fasen av analyser genomfördes mellan åren 2002 och 2005. På tur står en upptagning av prover som kommer att återspegla statusen efter sju års exponering (2009). Aktuell medelsansökan avser upptagning, analys och rapportering.