FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelKurs i systematisk fornminnesinventering: metodutveckling och utvärdering
DnrRAÄ-2020-1752
MedelsförvaltareStiftelsen Jamtli
InstitutionSamlingar och kulturmiljö
ProjektledareKristina Jonsson
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 537 000
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att ta fram underlag samt genomföra en universitetskurs i systematisk arkeologisk inventering. Kursen ska bestå i en teoretisk och en praktisk del och kommer att utformas som en pilotstudie som efter genomförande utvärderas. Resultatet ska utgöra underlag för framtida utbildningar vid olika lärosäten.
Sammanfattning
Projektet syftar till att utveckla en universitetskurs i systematisk arkeologisk inventering. Nedläggningen av fornminnesinventeringen i Riksantikvarieämbetets regi har medfört att dagens nyutbildade arkeologer inte får möjlighet att lära sig inventering genom att arbeta tillsammans med erfarna platsledare. Enbart en inventeringskurs skapar inga färdiga inventerare, men är ett viktigt första steg på vägen. Kursen ska hållas vid Uppsala universitet, och innefattar en fältkurs i Jamtlis regi. Det planerade projektet fokuserar på fältkursen: framtagande av underlagsmaterial, genomförande av pilotstudie samt utvärdering och rekommendationer inför framtiden vad gäller utbildning av inventerare.
Summary
The project aims to develop a university course in systematic archaeological surveying. Since the national surveys for antiquities led by the National Heritage Board were discontinued, today's newly trained archaeologists do not have the opportunity to learn surveying by working with experienced site leaders. A field course alone does not create ready-made surveyors but is an important first step. The course will be held at Uppsala University, and includes a field course organized and held by Jamtli. The project focuses on the field course: production of background material, implementation of pilot study and evaluation and recommendations for the future in terms of training of surveyors.