FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelNorrlands vattenanknutna kulturmiljöer
DnrRAÄ-2020-1746
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionAvdelningen för arkiv och bibliotek
ProjektledareOla Wolfhechel Jensen
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaRedskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 130 976
Kortfattat syfte
Att skapa underlag inför ett forsknings- och digitaliseringsprojekt som syftar till att utveckla kulturmiljövårdsarbetet och forskningen om Norrlands vattenanknutna kulturarv. Förstudien ska mynna ut i förslag på forskningsspår samt en digitaliseringsstrategi med en analys av vilka behov en digitalisering kan fylla för forskningen, landskapsanalyser och kulturmiljövårdsarbetet i Norrland.
Sammanfattning
En viktig del av kulturarvet med anknytning till vatten är de fornlämningar som finns runt Norrlands älvar och sjöar. Flera av dessa undersöktes under 1940-80-talen i samband med utbyggnaden av vattenkraften och dokumentationsmaterialet finns idag bevarat i RAÄs arkiv. Trots att materialet är mycket viktigt för forskare och kulturmiljövården är det svåråtkomligt och för att tillgängliggöra det krävs en digitalisering. Med denna förstudie vill vi förbereda ett kommande projekt som ska öka förståelsen om Norrlands forntid och landskapsutveckling genom utveckling av metoder för ett hållbart bevarande av dess kulturmiljöer och genom digitalisering av det aktuella arkivmaterialet.
Summary
The main ambition of this pilot study is to prepare a forthcoming project that on the one hand aims at digitizing a vast material concerning archaeological sites and heritage information from Norrland, and on the other to develop strategies for preserving water-related sites and for conducting scientific research related to the material. Among other things, the preparing work will include reflecting over strategies that are used for managing culture heritage connected to water, developing interdisciplinary scientific topics, identifying a strategy for digitization and organising seminars related to the project.