FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelWaterfront heritage and waterfront renewal
DnrRAÄ-2019-2106
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvetenskaper
ProjektledareBjörn Magnusson Staaf
Programperiod2017-2021
FoU temaSamverkan och dialog
UndertemaSamverkan med andra samhällsaktörer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 200 000Detta beslut avser bekosta förberedelser för en internationell konferens under 2021.
2021 510 000
Kortfattat syfte
Arrangera konferens med deltagare från Sverige och andra länder, med förändring av urban bebyggelse i kustnära läge som tema. Fokus kommer att vara social och fysisk hållbarhet, invånardialog, tillvaratagande och utveckling av historiska spår och kulturvärden i mötet mellan samhällsplanerare, exploatörer och invånare. Vi vill bidra till kunskapsproduktion, nätverksbyggande och kunskapsutbyten.
Sammanfattning
Ett symptom på industrisamhällets förändring under det sena 1900-talet var ianspråktagandet av vattennära platser för bostäder och aktiviteter, i områden som tidigare nyttjats för produktion och logistik. I både storstäder och småorter blev detta viktigt i platsmarknadsföringen, också det ett postindustriellt fenomen. Under de senaste 30 åren har många tidigare industriområden, bangårdar, hamnar osv förändrats. Vi vill ge forskare och praktiker (planerare, arkitekter, antikvarier) med erfarenhet av frågor knutna till stadsomvandling i vattennära lägen möjlighet att presentera resultat och att bygga nätverk, i syfte att framhäva och stärka kulturarvsaspekterna. En konferensantologi planeras.
Summary
Among the changes of industrial society in the late 1900s was the use of water-close places for housing, in areas that had previously been used for production and logistics. In both large cities and small towns, access to waterfront housing became important in place marketing, which also is a post-industrial phenomenon. During the last 30 years, many urban transformation projects have been carried out in former industrial areas, courtyards, ports, etc. We want to give researchers and practitioners (planners, architects, etc) who have studied issues related to urban transformation in water-tight locations the opportunity to present results and to build networks.