FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelVägarnas biologiska kulturarv
DnrRAÄ-2019-2093
MedelsförvaltareSverige lantbruksuniversitet
InstitutionCentrum för biologisk mångfald
ProjektledareAnna Westin
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKlimat och miljö
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 472 700
2021 602 000
Kortfattat syfte
Floran i vägkanter kan vara ett biologiskt kulturarv (BK) som levt kvar ända sedan vägen anlades och som vara ett arv från historiska landskap. Projektet syftar till att ge kulturmiljövård, forskning och vägförvaltning fler verktyg för att arbeta med vägars kulturmiljövärden genom att skapa ett praktiskt användbart för att inventera och tolka BK i vägmiljön tillsammans med andra slags kulturarv.
Sammanfattning
Historiska vägar berättar om människors rörlighet genom historiska landskap. Väghållningsstenar, milstenar och broar är fasta lämningar som rymmer en del av vägarnas historia. Vägkanternas har ofta rik flora och en del av dessa arter har sitt ursprung i miljöer som sedan länge försvunnit från landskapet, såsom slåtterängar, betesmarker och smååkrar. Arter som har med specifika krav på sin livsmiljö berättar om vilka förhållanden som funnits tidigare och om man tolkar dem tillsammans med kunskap om historia och andra kulturarv kan de tillföra ny historisk kunskap. Det här projektet handlar om hur biologiskt kulturarv i vägkantsfloran kan lära oss något nytt om historiska vägar och landskap.
Summary
Ancient roads are a legacy from humans’ mobility through the landscape. Milestones and bridges are cultural heritage informing about road history. Road verges are often species rich and some of these plant species have their origin in environments that since long disappeared from the landscape, such as hay meadows, pastures, small arable fields. Species with specific demands on their environment inform about past conditions and interpreted together with historical information and other cultural heritage, they can bring out new historical knowledge. This project will study how biological cultural heritage in road verges can teach us something new about road- and landscape history.