FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelHugget i sten! En geoarkeologisk studie av medeltidens vardagliga stenföremål
DnrRAÄ-2020-1755
MedelsförvaltareStatens historiska museum
InstitutionArkeologerna
ProjektledareErik Ogenhall
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 205 200
Kortfattat syfte
I många museers magasin förvaras stenföremål som brynen, slipstenar och kvarnstenar, samt grytor och sländtrissor av täljsten från järnålder och medeltid. Med hjälp av geoarkeologiska metoder kan historier om produktion, hantverk handel extraheras ur dessa vardagsföremål, och därigenom öka deras informations- och upplevelsevärde. Därtill ska komparativ, okulär besiktning testas som metod.
Sammanfattning
I många museers magasin förvaras en rad tämligen anonyma föremål; stenföremål som brynen, slipstenar, kvarnstenar, grytor och sländtrissor av täljsten från järnålder och medeltid. Med hjälp av geoarkeologiska metoder kan historier om produktion, hantverk och handel extraheras ur dessa vardagsföremål, och därigenom öka deras informations- och upplevelsevärde. I detta projekt undersöks täljstensföremål och täljstensbrott i västra Sverige i syfte att utröna i vilka brott täljstenen i de aktuella föremålen har brutits, och därigenom studera handel av vardagsföremål under järnålder och medeltid. Dessutom ska en mer lättillgänglig metod; komparativ, okulär besiktning, testas.
Summary
Many museums' magazines store a number of fairly anonymous items; stone objects such as whetstones, grindstones, millstones, pots and spindle whorls of soapstone from the Iron Age and the Middle Ages. With geoarchaeological methods, stories about production, handicrafts and trade can be extracted from the objects, thereby increasing their information and experience value. In this project, soapstone objects and soapstone quarries in western Sweden are investigated in order to determine from which quarries the soapstone originated, and thereby study trade in everyday objects. Also a more easily available method; a comparative, ocular inspection, will be tested.