FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelNatur- och kulturmiljöer vid vatten - samverkan för framgång
DnrRAÄ-2020-1767
MedelsförvaltareVästra Götalandregionen
InstitutionFörvaltningen för kulturutveckling
ProjektledareBosse Lagerqvist
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaRedskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 489 493
Kortfattat syfte
Genom en pilotstudie undersöks ett antal vattenanknutna kulturmiljöer som exemplifierar positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och där genomförda insatser resulterat i en bibehållen historisk miljö och säkerställd akvatisk biotop. Studien ska ge underlag för projektinitiativ kring formulering av en handbok och motverka polarisering kring hanteringen av vattenanknutna kulturmiljöer.
Sammanfattning
När EU:s vattendirektiv införs fullt ut i svensk lag innebär det att många natur- och kulturmiljöer utmed våra vattendrag står inför omfattande förändring. Frågan är på många håll polariserad med motstående intressen och stora svårigheter att hitta bra lösningar. Genom en pilotstudie undersöks vattenanknutna kulturmiljöer som exemplifierar och belyser positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och där genomförda insatser givit bra resultat för såväl natur- som kulturmiljön. Studien förväntas ge underlag för en handbok och inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna kulturmiljöer samt en påbörjad uppbyggnad av ett nationellt vattennätverk.
Summary
When the EU Water Framework Directive is fully implemented in Swedish law many natural and cultural environments along our waterways are facing extensive change. The issue is in many places polarized with opposing interests and difficulties in finding good solutions. A pilot study examines water-related cultural environments that exemplify positive collaboration between natural and cultural environmental care and where implemented initiatives have yielded good results for both the natural and cultural environment. The study is expected to provide a basis for a handbook and contribute in the management of water-related cultural environments and construction of a national water network.