FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelKlimatförändringar, regleringar och Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer
DnrRAÄ-2021-2642
MedelsförvaltareLuleå tekniska universitet
InstitutionEnheten för historia
ProjektledareDag Avango
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20221 013 144
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att med tvärvetenskaplig forskning utröna hur klimatförändringar i kombination med vattenkraftens reglering av älvar och sjöar påverkar Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och de människor som är verksamma där. Genom att kombinera nya analyser med äldre dokumentation och aktuell klimatforskning kan negativa effekter och relevanta klimatanpassningsåtgärder identifieras.
Sammanfattning
Runt Norrlands älvar och sjöar finns mängder med fornlämningar och värdefulla kulturhistoriska miljöer. Fler av dessa blev under 1940-80-talen undersökta i samband med utbygganden av vattenkraften. Sedan dess har vattennivåerna regelbundet höjts och sänkts för att utvinna elenergi vilket förstört många kända och tidigare okända lämningar. Under senare decennier har klimatet därtill förändrats dramatiskt vilket också påverkat vattenflödet och kulturmiljöerna negativt. Med detta projekt vill vi undersöka hur denna förstörelseprocess tidigare har gått till för att kunna förhindra ytterligare förstörelse i framtiden, men också hur den har påverkat de människor som bor inom dessa områden.
Summary
The ambition of this project is to develop strategies for preserving water-related archaeological sites situated by the rivers and the lakes in the region of Norrland. The background is the ongoing climate changes and the extraction of waterpower connected to the rivers, which implies that the flow of water is fluctuating which causes erosion of land and severe damages on the culture heritage. To develop strategies we will analyse the interaction between the climate change, the land use and perceptions of the changing landscape over time.