FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelRiksantikvarieämbetets äldsta historia: Ett digitaliseringsprojekt
DnrRAÄ-2021-2702
MedelsförvaltareKungliga biblioteket
InstitutionAvdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd
ProjektledareChristopher Natzén
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 445 998
Kortfattat syfte
Syftet med förstudien är att skapa ett underlag inför ett kommande tvärvetenskapligt forsknings- och digitaliseringsprojekt med arkivmaterial som rör Riksantikvarieämbetets äldsta historia, ca 1630-1830, i centrum. Materialet förvaltas av Riksantikvarieämbetets och Kungliga bibliotekets respektive arkiv.
Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet är en myndighet som sedan 1600-talet har i uppgift att värna om kulturarv som fornlämningar och byggnader. Detta gör myndigheten unik då flertalet länder fick liknande myndigheter först under 18- och 1900-talen. Äldre handlingar som speglar dess äldsta historia förvaras i myndighetens arkiv och på Kungliga biblioteket. Det är ett viktigt källmaterial för forskare inom en rad discipliner, men det är samtidigt skört och slits med tiden ut. Det är även svåråtkomligt och för att öka tillgängligheten och förhindra slitage krävs en digitalisering. Med denna förstudie vill vi förbereda ett kommande forsknings- och digitaliseringsprojekt med detta unika material i centrum.
Summary
The ambition of this pilot study is to prepare a forthcoming project that aims at digitizing archive material concerning the early history of the Swedish National Heritage Board, and to perform interdisciplinary studies using the materials as main sources. The materials are kept in the archive of The Swedish National Heritage Board and in The National Library of Sweden. Among other things, the preparing work will involve identifying relevant scientific topics as well as organisational, practical and economical strategies to perform the forthcoming digitization.