FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelTranskriberingsnod Sverige - maskintolkning och medborgarforskning kombinerade
DnrRAÄ-2021-2704
MedelsförvaltareRiksarkivet
InstitutionDigitala användarmöten
ProjektledareOlof Karsvall
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 871 705
Kortfattat syfte
Transkriberingsnod Sverige går ut på att kombinera AI-tekniker med medborgarforskning. Med hjälp av användartester och undersökningar är syftet med detta projekt att bereda väg för en sådana nationell nod, som kopplar samma flera aktörer, och möjliggör maskintolkning av stora mängder handskrivna källmaterial i Sverige.
Sammanfattning
Med hjälp av artificiell intelligens kan datorer tränas för att automatiskt tolka handskrivna källor. För att dra nytta av denna teknik krävs samarbete mellan institutionerna som har källorna, forskarna och medborgarna. Detta projekt förbereder och banar väg för en sådan bred satsning. Användarnas och kulturarvsinstitutionernas behov och intresse ska kartläggas. Digitala plattformar ska prövas och erfarenheter från tidigare projekt ska sammanställas. Medborgarforskning i kombination med AI-teknik är således i fokus i detta projekt, och med detta följer frågor om demokratisering av arkiv och samlingar och effekterna detta får på samhället och kulturarvet.
Summary
Using artificial intelligence, it is possible to train machines to interpret handwritten sources. However, cooperation between the institutions that have the sources, the researchers, and the citizens are required to benefit from this technology. This project paves the way for such a broad initiative. The needs and interests of users and cultural heritage institutions will be examined, digital platforms will be tested, and lessons learned from completed projects will be compiled. Citizen science in combination with AI technologies is thus in focus in this project. Further questions relate to the democratization of archives and collections and the effects on society and cultural heritage.