FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelMetoder för digital diagnostisering av hotade kulturarv
DnrRAÄ-2021-2648
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion
ProjektledareJonathan Westin
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 678 500
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att inventera och utveckla metoder för mångvetenskaplig visuell diagnostisering av kulturarv hotat av pågående klimatförändringar. Metoderna förväntas bidra till att göra otillgängliga och sköra kulturarv tillgängliga för fler forskare att bedriva forskning om och skapa beslutsunderlag, samtidigt som det minskar behovet av resurskrävande resor med kostsam miljöpåverkan.
Sammanfattning
Klimatförändringarna utgör en utmaning för kulturmiljövården som kräver samarbete och mångvetenskapliga angreppssätt där fler discipliner inkluderas. Detta utgör ett problem i de fall där de hotade monumenten och miljöerna är avlägsna och svårtillgängliga; upprepade resor medför en kostsam miljöpåverkan och krävande expeditioner riskerar exkludera experter vars kompetens behövs. Med utgångspunkt i den dokumentation som utfördes under expeditionen CHAQ2020 ska projektet därför undersöka hur experter inom olika discipliner kan besöka och diagnostisera en plats digitalt och hur lärdomar från detta kan appliceras på dokumentation och analys av andra känsliga eller svåråtkomliga miljöer.
Summary
Climate change is a challenge for the cultural environment that requires cooperation and multidisciplinary approaches where more disciplines are included. This is a problem in cases where the endangered monuments and environments are remote and inaccessible; repeated trips have a costly environmental impact and demanding expeditions risk excluding experts whose skills are needed. Based on the documentation carried out during the CHAQ2020 expedition, the project will therefore investigate how experts in different disciplines can visit and diagnose a place digitally and how lessons from this can be applied to documentation and analysis of other sensitive or inaccessible environments.