FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelKlimatService för Kulturarv (KSK)
DnrRAÄ-2021-2651
MedelsförvaltareLunds Universitet
InstitutionCentrum för miljö och Klimatvetenskap
ProjektledareJohanna Alkan Olsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 611 611
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att ta fram en klimatservice som ska förenkla arbetet inom sektorn för kulturarv då riskbedömningar utförs i olika sammanhang. “Klimatservice för kulturarv” tas fram i samarbete med olika institutioner och aktörer relaterade till kulturarv som ska använda verktyget och integrera det i olika planer.
Sammanfattning
Enligt rapporter från internationella och nationella organisationer påverkas kulturarv av klimatförändringarna. Inom svensk sektor för kulturarv pekar man på behov av att utveckla verktyg för klimatanpassning och ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter på kulturarv. Syftet med detta projekt är att utveckla en klimatservice som kan hjälpa aktörer inom sektorn för kulturarv att gradera sannolikheten för att en viss klimatrisk kommer att inträffa och ta höjd för lämplig klimatanpassning. Verktyget ska fylla funktionen av en klimatexpert och guida användaren att varken underskatta eller överskatta en risk.
Summary
According to reports from international and national organizations, cultural heritage is affected by climate change. The Swedish cultural heritage sector points to the need to develop tools for climate adaptation and increased knowledge about the effects of climate change on cultural heritage. The purpose of this project is to develop a climate service that can help actors within the cultural heritage sector to grade the probability that a certain climate risk will occur and take into account appropriate climate adaptation. The tool should fulfill the function of a climate expert and guide the user to neither underestimate nor overestimate a risk