FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelKulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser
DnrRAÄ-2021-2865
MedelsförvaltareLinköpings universitet
InstitutionInstitutionen för kultur och samhälle (IKOS)
ProjektledareBodil Axelsson
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20221 117 945
Kortfattat syfte
Denna kombinerade förstudie och kunskapsöversikt identifierar utvecklingsområden i kulturhistoriska museers användning av digitala resurser i pedagogiska program riktade mot skolan. Den fokuserar på hur digitala resurser kan användas i för- och efterarbete till skolelevers museibesök, eller som ersättning för fysiska museibesök. Undersökningen ska ligga till grund för en större forskningsansökan.
Sammanfattning
Med de senaste decenniernas digitala omvandling har museers verksamheter riktade mot skolan ställts inför nya möjligheter och utmaningar. Detta projekt bidrar till kunskapsutvecklingen om digitala läranderesurser liksom om didaktiska och metodinriktade frågor som rör hur museer kan arbeta för att på bästa sätt kunna möta de kunskapskrav som ställs i grund- och gymnasieskolan. Denna undersökning avser dels att skapa en forskningsöversikt över det aktuella området, dels att, genom framtidsverkstäder med lärare, identifiera problemområden som kan ligga till grund för en efterföljande metodinriktad studie om hur museer kan använda digitala resurser i pedagogiska program och praktiker.
Summary
In recent decades, the digital transformation has presented new opportunities and challenges for museums' activities aimed at schools. This project contributes with knowledge on the function and value of digital resources as well as didactic and method-oriented questions regarding how museums should work with them to best meet the knowledge requirements set in compulsory and upper secondary school curricula. This study aims at creating a research overview and to, through future workshops with teachers, identify problem areas that can form the basis for a subsequent method-oriented study of how museums can use digital resources in educational programs and practices.