FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelKlimatsmart museum – Hållbart inneklimat i mindre museer
DnrRAÄ-2021-2646
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskap
ProjektledareTor Broström
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 606 468
Kortfattat syfte
Syftet med detta projekt är ge stöd till mindre museer för att komma fram till ett hållbart inneklimat. Betoningen ligger på att utveckla och utvärdera en beslutsprocess som leder fram till en genomtänkt avvägning mellan bevarande, komfort, kostnad samt energianvändning och klimatpåverkan, vilken skapar förutsättningar för en genuint hållbar samlingsförvaltning.
Sammanfattning
Många mindre museer har en utmaning i att åstadkomma ett hållbart inneklimat. Inneklimatet i ett museum bestäms med hänsyn till bevarandeaspekter, komfort för besökare och personal samt kostnader. Under senare år har museernas energianvändning och klimatpåverkan alltmer uppmärksammats, som del av den allmänna klimatdebatten. Syftet med detta projekt är ge stöd till små museer för att komma fram till ett hållbart inneklimat. Med utgångspunkt från internationella riktlinjer utvecklar och utvärderar projektet en beslutsprocess som leder fram till en genomtänkt och anpassad lösning för det enskilda museet vilken skapar förutsättningar för en genuint hållbar samlingsförvaltning.
Summary
Many smaller museums have a challenge in achieving a sustainable indoor climate. The indoor climate in a museum is determined with regard to conservation aspects, comfort for visitors and staff and costs. In recent years, museums' energy use and climate impact have received increasing attention, as part of the general climate debate. The objective of this project is to provide decision support to small museums to achieve a sustainable indoor climate. Based on international guidelines, the project develops and evaluates a decision-making process that leads to a bespoke solution for the individual museum, which in turn creates the conditions for a genuinely sustainable collection management.