FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelDigitala gränssnitt och kulturlandskapets tillgänglighet
DnrRAÄ-2021-2854
MedelsförvaltareStiftelsen Bohusläns museum
InstitutionBohusläns museum
ProjektledareAaron Stutz
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20221 525 610
Kortfattat syfte
Projektet tar sin utgångspunkt i rättighetsprincipen enligt vilken kulturarvet ska vara tillgängligt för alla i samhället. Projektet syftar till att undersöka hur—i Coronapandemins spår—digitaliserade platsbesök kan utformas effektivt för att förmedla kulturmiljöers innehåll och därmed öka tillgången till kulturlandskapet, inte minst för brukare med normbrytande funktionsvariationer.
Sammanfattning
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsvariationer stipulerar att rum, produkter och tjänster skall utformas så att de kan användas av så många människor som möjligt, utan särskilda anpassningar. Digitala verktyg används alltmer ofta för att dokumentera och förmedla kulturarv. Vi strävar efter att utveckla universellt utformad digital förmedling. Vi avser att undersöka hur människor med variationer i synfunktion och kognitiv funktion upplever filmatiserade och syntolkade guidningar i ett antal Bohuslänska kulturmiljöer. Syftet är att utifrån resultatet skapa en begriplig och engagerande digital kulturarvsförmedling som tilltalar en bred publik, oavsett funktionsvariation.
Summary
The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities stipulates that spaces, products and services should be designed to be used by as many people as possible, without special accommodations. Digital tools are increasingly employed to document and communicate about cultural heritage. Our group strives to develop universally designed digital media. We seek to investigate how people with visual and cognitive disabilities experience filmed and audio-described guided tours in a series of cultural landscapes in Bohuslän, Sweden. Our study aims to design more understandable and engaging digital cultural heritage media, accessible to a wide public, regardless of ability or disability.