FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelNorrlands vattenanknutna kulturmiljöer 2.0: Metoder för kulturmiljöövervakning
DnrRAÄ-2022-2421
MedelsförvaltareLuleå Tekniska Universitet
InstitutionInstitutionen för Ekonomi, Teknik, Kultur och Samhälle (ETKS)
ProjektledareDag Avango
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv, krishantering och klimatförändringar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 685 963
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att med tvärvetenskaplig forskning utröna hur klimatförändringar i kombination med vattenkraftens reglering av älvar och sjöar över tid har påverkat Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer och de människor som är verksamma där, samt att utveckla metoder för att systematiskt kunna övervaka förändringar av dessa kulturlandskap i framtiden.
Sammanfattning
Längs de norrländska älvdalarna finns mängder med fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer. Flera av dessa blev undersökta i samband med utbyggnaden av vattenkraften under 1940-80-talen. Sedan dess har ändrade vattennivåer för att utvinna elenergi förstört många kända och tidigare okända lämningar. Under senare tid har klimatet därtill förändrats dramatiskt vilket också påverkat vattenflödet och kulturmiljöerna negativt. Med detta projekt vill vi undersöka hur denna process tidigare har gått till och hur den har påverkat människor som lever där. Vi vill även utveckla metoder för att övervaka och konsekvensbedöma denna process i framtiden och därigenom förhindra ytterligare förstörelse.
Summary
Many ancient remains and valuable cultural landscapes exist along the rivers in northern Sweden. Some of these were investigated when hydropower expanded in 1940-80. Since then the regulation, causing frequent and large water level changes, has affected the natural and cultural environment and many remains have been destroyed. Effects of climate change also impact such remains negatively. This project will explore how the processes of destruction unfolded in the past and how it affected people using the lands and waters traditionally. We will also develop methods for assessment of the effects of such processes which can be used to monitor future changes and to design protection measures.