FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelPrioritering av klimathotade kulturhistoriska värden – Synsätt och metoder
DnrRAÄ-2022-2425
MedelsförvaltareUmeå universitet
InstitutionIdé- och samhällsstudier
ProjektledarePhilip Buckland
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv, krishantering och klimatförändringar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 537 587
2024 549 258
Kortfattat syfte
Studera de offentliga antikvariska företrädarnas synsätt kring prioritering av klimatförändringshotade kulturhistoriska lämningar, samverkanspreferenser och metoder för urval för hållbar förvaltning och skydd. Resultat från djupintervjuer, enkätstudier och fallbaserade övningar kommer att användas som underlag för design av en prototyp GIS-baserad beslutssystem kopplat till nationella databaser.
Sammanfattning
Klimatförändringen gör att kulturhistoriska värden kommer gå förlorade i Sverige genom översvämning, erosion, brand, torka, mögel, skadedjur m.m. Även den gröna omställningen kommer att medföra skador då nya industrier, resursutvinning- och energikällor utvecklas. Det saknas system för hur prioritering ska ske mellan vilka platser som ska räddas eller tillåtas gå förlorade. Det är oklart med vilka metoder urvalet ska göras och vilken roll regionala skillnader ska tillmätas. Genom intervjuer och enkäter till antikvarier vid länsstyrelse, kommun och nationell nivå samt GIS-analyser kommer vi fördjupa kunskapen om detta och bidra med resultat som kan användas i strategisk myndighetsutövning.
Summary
Climate change will lead to damage to cultural heritage in Sweden through flooding, erosion, fires, desiccation, mould, pests and more. Even the development of ‘green’ industry will cause damage through the expansion of new industries, energy sources and resource extraction. Sweden lacks systems and methodologies for prioritising between sites: deciding which save or lose, as well as evaluating regional differences. Interviews and questionnaires at all government levels, from municipality to national, will be combined with GIS-analyses to increase understanding of these issues. The results and a prototype decision support system will help enable strategic decision processes at all levels.