FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelBeredskap för kulturarvssektorn vid höjd beredskap och krig
DnrRAÄ-2022-2395
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen
ProjektledareMattias Legnér
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv, krishantering och klimatförändringar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 745 023
Kortfattat syfte
Syftet är att skapa en djupare förståelse för förutsättningarna för att skydda kulturarv i händelse av krig och föreslå förbättringar i beredskapsplaneringen. Hur kan planeringen för det svenska kulturarvets skydd i krig utformas för att anpassas till dagens kulturarvssektor och till den bredare beredskapsplanering för totalförsvaret?
Sammanfattning
Syftet är att skapa en djupare förståelse för förutsättningarna för att skydda kulturarv i händelse av krig, och föreslå förbättringar i beredskapsplaneringen. Tidpunkten är kritisk för att genomföra projektet då vissa aktörer påbörjat ett arbete för att stärka deras beredskap. Dagens krisberedskap är bara delvis anpassad för att fungera i krig. Hur kan planeringen för kulturarvets skydd i krig utformas för att anpassas till kulturarvssektorn och den bredare beredskapsplanering för totalförsvaret? Projektet är indelat i 3 studier som var och en täcker ett viktigt område i planeringen av kulturarvsskydd: 1) kontextualisering/bakgrund, 2) hotbild och totalförsvar och 3) prioritering av skydd.
Summary
The purpose is to reach a deeper understanding of the conditions for protecting cultural heritage in the event of war, and to suggest improvements in contingency planning. The timing is critical for this project since some actors have initiated work to improve their preparedness. Today’s contingency planning is only partially adapted to function during war. How can planning for protecting cultural heritage in war be adapted to today’s heritage sector and a broader contingency planning? The project is divided into three parts that each covers an important area in the planning: 1) contextualization, 2) threat analysis and contingency planning, and 3) prioritization of protection.