FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelKarakterisering av furutjäror och tjärfärg
DnrRAÄ-2022-2437
MedelsförvaltareGöteborgs Universitet
InstitutionHantverkslaboratoriet/institutionen för Kulturvård
ProjektledareARJA KÄLLBOM
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturhistoriska värden i rumslig planering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 641 834
Kortfattat syfte
Förstudien berör karakterisering av nordiska furutjäror i flytande och fast form, för medvetna val vid tjärningsunderhåll av byggnader med trätak. Fokus på kartläggning av möjliga analysmetoder för att undersöka nyproducerad furutjära och historiska tjocka tjärskikt/tjärfärgsskikt, samt utarbeta metodikå metodik som innefattar kombinationer av olika typer av forsknings- och analysmetoder.
Sammanfattning
För att kunna förvalta trätak med tjära på ett hållbart sätt behöver kunskapen höjas om taktjäror. Med denna förstudie ska ett forskningsprojekt skapas som syftar till att utifrån prov från torra tjäror i kyrkor och andra gamla byggnader tillreddes, vilka ämnen som tillsattes och lagren byggdes upp för att få de tjocka och hållbara ytfilmer som vi idag inte längre använder. Genom att åter förstå detta kan tjära och trätak fortsätta att användas även i framtiden då klimatet blir varmare och fuktigare.
Summary
In order to maintain tarred wooden roofs in a sustainable way, knowledge about roofing tars needs to be increased. With this pre-study, a research project will be created that aims to find out, based on samples from dry tars in churches and other old buildings, what substances were added and the layers built up to obtain the thick and durable surface films that we no longer use today. Understanding this again, means that tar and wooden roofs can continue to be used in the future as the climate gets warmer and wetter.