FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelDigital, analogt eller både och? En museipedagogisk kartläggning med lärarna
DnrRAÄ-2022-2441
MedelsförvaltareKalmar läns museum
InstitutionPublika enheten
ProjektledareAdam Norman
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaLärande och pedagogisk verksamhet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 289 668
Kortfattat syfte
Syftet med förstudien är att identifiera viktiga frågeställningar på temat digitala kontra fysiska möten mellan skola och museum utifrån aspekterna lärande och tillgänglighet. Målgrupp för förstudien är lärare vid grundskolor i Kalmar och Jämtland/Härjedalen. Metoden som kommer användas är intervjuer.
Sammanfattning
Det digitala språng som skola och museum genomgått i och med pandemin har skapat nya förutsättningar att mötas. Nya pedagogiska program har tagits fram för att kunna möta elever på distans, som en del av en utställning eller som ett sätt att mötas i en kulturmiljö. Detta har också gjort att länsmuseer kan nå skolor som har svårt att ta sig till museet. Under 2022 har dock en ökad efterfrågan på fysiska möten kunnat märkas från skolorna och rent av en digital trötthet. I denna förstudie vill vi intervjua lärare för att förstå drivkrafterna i valet mellan fysiskt och digitalt utbud. Detta ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt där olika program testas och utvärderas.
Summary
The digital leap that schools and museums have made during pandemic has created new conditions to meet. New educational programs have been developed to meet students remotely, as part of an exhibition or as a way to meet in a cultural environment. This has also enabled county museums to reach schools that have difficulty getting to the museum. In 2022, however, an increased demand from school for physical meetings can be noted and even a digital fatigue. In this pre-study, we want to interview teachers to understand the driving forces in the choice between physical and digital offerings. This will form the basis of an implementation project where various programs are tested and evaluated.