FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelArkitektur i platta paket, en förstudie kring hur vi värderar kataloghusen
DnrRAÄ-2022-2446
MedelsförvaltareSTIFTELSEN JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
InstitutionEnheten för arkeologi, byggnadsvård och konservering
ProjektledareAnders Franzén
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturhistoriska värden i rumslig planering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 362 569
Kortfattat syfte
Nyare småhusbebyggelse ses som självklar, men har hittills knappast hanterats av kulturmiljövården. Vi vill lyfta kunskapsnivån och diskutera strategier för hur den omfattande kategorin kataloghusbebyggelse kan värderas och därmed bevaras, vårdas och utvecklas. Dessa mål är ambitiösa med många vägval. Förstudien ska undersöka metoder och strategier inför ett större projekt.
Sammanfattning
Kulturmiljövård handlar bland annat om att uppmärksamma vårt byggda kulturarv. Det finns en tradition att fokusera på äldre bebyggelse, men det som är relativt sentida är lätta att förbise. Det känns inte tillräckligt gammalt, utan bara omodernt. Men allt blir historiskt efterhand och då kan förändringar ha förvanskat bebyggelsen - den har förlorat sitt kulturhistoriska värde. Målet med förstudien är att uppmärksamma kataloghus, dvs prefabricerade hus tillverkade på fabriker. Genom att utveckla metoder för att identifiera bebyggelsens kulturhistoriska värden och vilka egenskaper som ger detta värde kan kulturmiljövården visa att detta kulturarv är värt att bevara, använda och utveckla.
Summary
Cultural environmental protection is, among other things, about paying attention to our built cultural heritage. There is a tradition of focusing on older buildings, while recent ones are overlooked. But everything becomes historical as time passes and then changes may have distorted the building - it has lost its cultural-historical value. This preliminary study will draw attention to "catalogue houses", i.e. prefabricated houses manufactured in factories. By developing methods to identify the building's cultural-historical values and which characteristics give this value, cultural environmental protection can show that this cultural heritage is worth to preserve, use and develop.