FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelPostmoderna kulturarv, kulturhistoriska värden och materialförutsättningar
DnrRAÄ-2022-2447
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionKulturvård, Campus Gotland
ProjektledareMia Geijer
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturhistoriska värden i rumslig planering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 031 445
Kortfattat syfte
Den 2-åriga förstudien ska ge en översikt av kunskapsläget om svensk postmodern bebyggelse och identifiera utmaningar och möjligheter för bevarande och hållbar utveckling av bebyggelse från det sena 1900-talet. Fokus ligger på underlag för kulturhistorisk värdering och materialtekniska förutsättningar för bevarande och återbruk. Studien ska ligga till grund för fortsatt tvärvetenskaplig forskning.
Sammanfattning
När det sena 1900-talets bebyggelse ska värderas och bevaras ställs kulturmiljövården inför nya utmaningar. Postmodern arkitektur uppvisar en stor bredd, från monumentala byggnader till småskaliga bostadsområden. Postmodern bebyggelse utgör resurser i omställningen, men kunskap om kulturhistorisk signifikans och materialens tekniska kvaliteter saknas idag och behöver därför fördjupas. Förstudien ska belysa kunskapsläget samt de kunskapsluckor som finns utifrån kulturhistoriska perspektiv, inklusive materialtekniska aspekter, för att stärka argumenten för att bevara och utveckla det postmoderna kulturarvet. Förstudien ska utgöra grund för ett större tvärvetenskapligt projekt.
Summary
When buildings from the late 20th century are to be valued and preserved, cultural environmental protection is faced with new challenges. Postmodern architecture shows a broad variety, from monumental- to small-scale buildings. Postmodern buildings are resources in the transition towards a sustainable future, but knowledge of cultural and historical significance and the technical qualities of the materials used in the era, are lacking today and needs to be deepened. The study will gather the present state of knowledge and identify knowledge gaps from a cultural historical perspective, including building materials. The study will form the basis of a larger interdisciplinary project.