FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelEvidens, källkritik och trovärdighet i museernas digitala omställning
DnrRAÄ-2022-2419
MedelsförvaltareStatens Historiska Museum
InstitutionAvdelningen för samlingar och forskning
ProjektledareJonathan Westin
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaLärande och pedagogisk verksamhet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 089 266
Kortfattat syfte
Projektet ämnar fördjupa förståelsen för museets roll som förvaltare och pedagogisk förmedlare av evidensbaserad kunskap under den pågående digitala omställningen då nya teknologier innebär både möjligheter och svårigheter i frågor om tillgänglighet, trovärdighet, transparens och källkritik. Projektet ämnar analysera tidigare och aktuella immersiva projekt, och utforma vägledande dokument.
Sammanfattning
Digital kunskapsförmedling, inte minst genom immersiva och interaktiva teknologier, har fått fäste inom kulturarvsområdet då det tillåter nya sätt att utforska samlingar och förmedla kontexter. Projektet ämnar ta fram vägledande dokument som kulturarvsaktörer kan ta stöd i dels när de planerar och utvecklar immersiva och interaktiva utställningselement för att förmedla samlingarnas taktila, rumsliga eller emotionella djup, dels när de står inför de pedagogiska val utställningsteknologin erbjuder. Projektet kommer även att utveckla metoder för att utvärdera immersiva utställningar. Målet är att erbjuda metoder och exempel för att överbrygga glappet mellan forskning, förmedling och publik.
Summary
Digital knowledge transfer, not least through immersive and interactive technologies, has gained a foothold in the cultural heritage area as it allows new ways to explore collections and convey contexts. The project aims to produce guiding documents that cultural heritage actors can consult when planning and developing immersive and interactive exhibition elements to convey the tactile, spatial or emotional depth of the collections, and when faced with the pedagogical choices that exhibition technology offers. The project will also develop methods for evaluating immersive exhibitions. The goal is to offer methods and examples to bridge the gap between research, mediation and the public.