FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelSavvet - Att hela kulturarv genom digitalisering
DnrRAÄ-2022-2412
MedelsförvaltareStiftelsen Silvermuseet
InstitutionInstitutet för arktisk landskapsforskning, INSARC
ProjektledareMalin Brännström
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaForskare och samlingar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 759 932
Kortfattat syfte
Idag finns krav på museer att hantera samiska anspråk på etiskt känsliga museiobjekt. Fokus ligger ofta på återlämnande, men även andra sätt att tillgängliggöra objekten bör övervägas. Projektets syfte är att undersöka hur etiskt känsliga museiobjekt kan tillgängliggöras genom digital teknik. Projektet bidrar till att bygga relationer mellan museer och de som förlorat delar av sitt kulturarv.
Sammanfattning
Under lång tid har samerna varit underordnade i samhället. Idag måste institutioner hitta nya sätt att arbeta med samiska frågor och med det samiska samhället. På många museer finns föremål och annat material som har tillförts samlingarna på ett sätt som inte accepteras idag. Det har ofta rört sig om samlande eller stölder där föremålen hamnat på museum. Idag framförs krav på att föremålen ska lämnas tillbaks till det samiska samhället. I projektet undersöker vi om digitalisering, t.ex. genom 3D-teknik, kan ge samer möjlighet att få tillgång till museiföremål på ett bra sätt. Det kan göra att föremålen kan stanna i museerna samtidigt som samer kan ha en nära relation till dem.
Summary
For a long period of time, the Sami have been subordinated in society, and today, institutions must find new ways to work with Sami issues. In many museums there are objects that have been added to the collections in a way that is not accepted today. Today, Sami representatives demand that the objects should be returned to the Sami community. In the project, we investigate if digitization, e.g. through 3D technology, can give the Sami access to museum objects in a proper way. This could mean that the objects can stay in the museums while the Sámi can have a close relationship with them.