FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelBevarande av biobaserade material i kulturhistoriska byggnader
DnrRAÄ-2022-2403
MedelsförvaltareLuleå tekniska universitet
InstitutionTräteknik
ProjektledareNiclas Björngrim
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv, krishantering och klimatförändringar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 328 583
Kortfattat syfte
Den globala uppvärmningen medför att arter utbreder sig till nya geografiska områden. Nya mikroorganismer som bryter ner biologiskt material betyder nya utmaningar för beständighet. Detta tillsammans med energieffektiviseringsåtgärder hos kyrkor skapar gynnsamma miljöer för dessa organismer. Projektets syfte är att utröna hur ändringar i mikrobiomet påverkar beständigheten hos kyrkor.
Sammanfattning
Den globala uppvärmningen medför klimatförändringar med betydande konsekvenser för det mesta i vår omgivning, t.ex. att en del arter kommer att etablera nya geografiska utbredningsplatser för att överleva. Biologiskt nedbrytande mikrober som mögel och rötsvampar kommer migrera och etablera sig i nya områden. Trä utgör såväl byggnadsmaterial, inredning som inventarier i kyrkor och hotas av att förstöras på grund av klimatförändringar och effekter relaterade till intermittent uppvärmning samt energieffektivisering. Förståelse för hur dessa mikrober bryter ned trä spelar en viktig roll för underhållet av såväl nya träbyggnader som bevarandet av kulturhistoriska byggnader.
Summary
Global warming brings climate change with significant consequences for most of our surroundings, e.g., that some species will establish new geographical locations in order to survive. Biodegrading microbes such as molds and rot fungi will migrate and establish themselves in new areas. Wood is used both as building material, furnishings and fixtures in churches and is threatened with deterioration due to climate change and effects as a result of intermittent heating and energy efficiency measures. Understanding how these microbes deteriorate wood plays an important role in the maintenance of both new wooden buildings and the preservation of cultural-historical buildings.