FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelUTFORSKANDE DIGITALISERING. Forskning i fokus för museernas digitalisering
DnrRAÄ-2022-2353
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antik historia
ProjektledareJoakim Wehlin
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaForskare och samlingar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 150 259
Kortfattat syfte
Sätta utforskandet av samlingar i centrum för museernas digitala omställning genom att ta fram principer som möjliggör ett fördjupat arbete riktat mot att berika och höja kvaliteten på metadata. Samtidigt skapa en medvetenhet hos museala institutioner om de principer för databashantering som utvecklas och implementeras i den övergripande nationella digitala infrastrukturen.
Sammanfattning
Digitaliseringsarbetet har länge varit en prioriterad målsättning för museerna. Trots detta finns stora skillnader i hur och i vilken omfattning samlingar digitaliseras och vilken information som görs tillgänglig. Just nu tar vi fram en modell för hur museer kan utveckla sina digitala infrastrukturer med forskare som målgrupp. Denna modell vill vi implementera i det dagliga arbetet. Lyckosamt digitaliseringsarbete är inte enbart beroende av tekniska lösningar och manuella insatser, utan bygger på ett systematiskt arbete med tydliga processer och mål. Det övergripande målet är därför att skapa riktlinjer som gör det möjlighet att i större utsträckning kunna forska på arkeologiska samlingar.
Summary
Efforts to make museum collection digitally accessible has been on the top of the agenda for decades. Despite being a priority, the degree of digital access varies greatly between different museums. In response to this, we are currently developing guidelines for how museums can digitalize their collections in relation to the needs of researchers. Hopefully, these guidelines will affect the day-to-day work with digital accessibility. The success of digitalization is not only dependent on technical solutions, it requires systematic work guided by well defined processes and goals. Hence, the main goal of our project is to assist museums in making their collections digitally researchable.