FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2024 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2024Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer 2.0: Metoder för kulturmiljöövervakningLuleå Tekniska Universitet
Institutionen för Ekonomi, Teknik, Kultur och Samhälle (ETKS)
Dag Avango
2024Savvet - Att hela kulturarv genom digitaliseringStiftelsen Silvermuseet
Institutet för arktisk landskapsforskning, INSARC
Malin Brännström
2024Prioritering av klimathotade kulturhistoriska värden – Synsätt och metoder, år 2Umeå universitet
Idé- och samhällsstudier
Philip Buckland
2024Postmoderna kulturarv, kulturhistoriska värden och materialförutsättningarUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen/kulturvård
Mia Geijer
2024UTFORSKANDE DIGITALISERING. Forskning i fokus för museernas digitaliseringUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Joakim Wehlin
2024Lärande i skolan och kulturhistoriska museers digitala resurserLinköpings universitet
Instititutionen för kultur och samhälle
Bodil Axelsson
2024BLOM. Bildning och museer.Stiftelsen Bohusläns museum
Enheterna Arkeologi och Projekt & Utställningar och Pedagogik
Aaron Stutz
2024Transkriberingsnod Sverige – maskintolkning och medborgarforskning kombineradeRiksarkivet
Digitala användarmöten
Olof Karsvall
2024Beredskap för kulturarvssektorn vid höjd beredskap och krigUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland
Mattias Legnér
2024Cirkulär ekonomi och kulturarvsarbete - praktikorienterad begreppsutveckling Göteborgs Universitet
Institutionen för kulturvård
Susanne Fredholm
2024Evidens, källkritik och trovärdighet i museernas digitala omställningStatens historiska museer
Enheten för forskning och utveckling
Jonathan Westin
2024Bevarande av biobaserade material i kulturhistoriska byggnadeLuleå tekniska universitet, Skellefteå campus
Teknikvetenskap och matematik, avd träteknik
Olov Karlsson
2024Utställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande Stockholms universitet
Inst. för pedagogik och didaktik
Eva Insulander
2024Farliga kulturarv? Ekologiska och sociala konsekvenser av äldre gruvor i fjällenKulturarv, krishantering och klimatförändringarStockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Jonas Monié Nordin
2024Koloniområden i stadsplaneringen - Kulturella ekosystemtjänster i kläm?Kulturhistoriska värden i rumslig planeringJönköpings läns museum
Avdelningen för Kulturmiljö
Ådel Vestbö Franzén
2024Samlingar och samband - fältdokumentation och museernas digitala omställningMuseernas digitala omställningUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Daniel Löwenborg
2024Ett nätverk av platser. Öppna länkade bebyggelsedata som forskningsinfrastrukturMuseernas digitala omställningArkDes
ArkDes
Karin Glasemann